Condicións de Uso2021-01-26T23:44:35+00:00

Condicións de Uso

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI-CE), O’PREVE SL informa que é o propietario do sitio web www.salsasopreve.com. De acordo co requirido no artigo 10 da citada Lei, O’PREVE SL informa da seguinte información: O propietario deste sitio web é O’PREVE SL, con CIF B15077894 e domicilio social en CALLE SADA D’AREA 15 BAJO 15160 , SADA (A CORUÑA), inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 1146, folio 210, páxina C 6188 e entrada 6a.

O enderezo de correo electrónico para contactar coa empresa é: info@salsasopreve.com Réxime de usuario e responsabilidade A navegación, acceso e uso do sitio web O’PREVE SL confire a condición de usuario, pola cal son aceptados, desde navegando polo sitio web de O’PREVE SL, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal obrigatoria segundo o caso.

O sitio web de O’PREVE SL ofrece unha gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a responsabilidade do correcto uso do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:  A veracidade e legalidade da información subministrada polo usuario nos formularios emitidos por O’PREVE SL para o acceso a determinados contidos ou servizos ofrecidos polo sitio web.

O uso da información, servizos e datos ofrecidos por O’PREVE SL contrariamente ao disposto nestas condicións, a lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que doutro xeito poida implicar a vulneración de dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web. Política de ligazóns e exencións de responsabilidade O’PREVE SL non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede.

Do mesmo xeito, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través das ligazóns. O’PREVE SL declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que poida derivarse da navegación no seu sitio web. En consecuencia, O’PREVE SL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que o usuario poida sufrir ao navegar por Internet.

O’PREVE SL resérvase o dereito de realizar as modificacións que considere oportunas, sen previo aviso, no contido do seu sitio web.

Tanto no que se refire aos contidos do sitio web como ás condicións de uso do mesmo. As devanditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera formulario admitido pola lei e serán vinculantes durante o tempo que se publiquen na web e ata que sexan modificadas validamente por outras posteriores.

Protección de datos

De conformidade co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento propiedade de O’PREVE SL co CIF B15077894 e domicilio social en CALLE SADA D’AREA 15 BAJO 15160 , SADA (A CORUÑA), co fin de facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes.

En cumprimento da normativa vixente, O’PREVE SL informa de que os datos se conservarán durante o período estritamente necesario para cumprir os preceptos mencionados anteriormente. Informámoslle que o tratamento dos seus datos está lexitimado polo seu consentimento. O’PREVE SL informa que procederá ao tratamento dos datos de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada.

É por iso que O’PREVE SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estas sexan suprimidas ou rectificadas sen demora cando sexan inexactas. De conformidade cos dereitos conferidos pola normativa vixente en materia de protección de datos, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, así como o consentimento prestado para o tratamento. do mesmo, dirixindo a súa solicitude ao enderezo postal indicado anteriormente ou ao correo electrónico info@salsasopreve.com Pode contactar coa autoridade de control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Propiedade intelectual e industrial

O’PREVE SL, por si mesma ou como cesionario, é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nel (a título de exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade de O’PREVE SL. Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo aplicables tanto a normativa española como a comunitaria neste campo, así como os tratados internacionais relacionados coa materia e asinados por España. Todos os dereitos reservados.

En virtude do disposto na Lei de propiedade intelectual, prohíbese expresamente a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método para facelos dispoñibles, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de O’PREVE SL.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de O’PREVE SL. Podes ver os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal e privado. O usuario debe absterse de eliminar, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de O’PREVE SL.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

O’PREVE SL tamén se reserva o dereito de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas polo uso indebido do seu sitio web e contido, ou polo incumprimento destas condicións. A relación entre o usuario e o provedor rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. Se xorde algunha controversia, as partes poden someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria, cumprindo as normas sobre xurisdición e competencia ao respecto. O’PREVE SL ten o seu domicilio en A CORUÑA, España.